Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Met respect voor uw privacy

Zonnelied vzw behandelt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy.

We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ) ook wel General Data Protection Regulation of GDPR. We vinden de bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we u uitleggen hoe we met uw gegevens omgaan.

Wat is die Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Die 'AVG' is gewoon de nieuwe Europese privacywet.

Vroeger beschermde de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’, veel beter bekend als de ‘privacywet’, uw persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 is die oude privacywet vervangen door een nieuwe Europese privacywet. De media gebruiken vaak de Engelstalige benaming: GDPR of voluit General Data Protection Regulation. In het Nederlands is dat AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee Zonnelied vzw u kan herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Met uw naam of rijksregisternummer weten we onmiddellijk (rechtstreeks) dat u het bent, maar ook met een combinatie van uw adres, leeftijd en geslacht (onrechtstreeks) kunnen we u herkennen. Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de een of andere manier aan u kunnen koppelen, zoals uw e-mailadres, uw telefoonnummer of zelfs uw IP-adres (het internetadres van uw computer). 

Van wie verwerkt Zonnelied vzw de persoonsgegevens?

Werknemers, stagiairs, vrijwilligers, sollicitanten, cliënten, overlegorganen, sponsors, leveranciers,…

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Zonnelied vzw is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Zonnelied vzw bepaalt welke gegevens er verzameld worden en voor welke doeleinden. In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk bij de betrokken diensten en externe partijen noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Ook andere bedrijven en organisaties kunnen gegevens verwerken in opdracht van Zonnelied vzw.

We zullen uw persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen.

Juridische basis om 'rechtmatig' persoonsgegevens te verwerken.

Zonnelied vzw gebruikt uw persoonsgegevens dus nooit zomaar. We doen dat alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de 'rechtmatigheid' genoemd. De verwerking vindt plaats op basis van de volgende categorieën van rechtsgronden:

 • Op basis van uw toestemming;
 • Uit noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Om uw vitale belangen of deze van een andere persoon te beschermen;
 • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 • Uit noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

Welke rechten hebt u?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt er ook voor dat u een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

Recht op inzage en gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van uw identiteit, zodat we zeker zijn dat we uw persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.

Recht op verbetering

Merkt u dat Zonnelied vzw foute of onvolledige persoonsgegevens over u heeft? U hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren.

Recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen. Dat kan bijvoorbeeld:

 • als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze eerst verwerkten
 • als we uw toestemming nodig hebben om ze te verwerken en u beslist om uw toestemming in te trekken
 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten
 • als wij, ondanks al onze inspanningen, uw persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken
 • als we wettelijk verplicht worden om uw gegevens te verwijderen

Opgelet. Vaak zijn we verplicht om uw gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan uw wens om vergeten te worden.

Hoe kunt u die rechten uitoefenen?

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Data Protection Officer Zonnelied vzw:

 • per mail via: dpo@zonnelied.be
 • per brief via: tav Data protection Officer, Zonnelied vzw, Kloosterstraat 7, 1761 Roosdaal

We bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we uw verzoek en het bewijs van uw identiteit ontvangen hebben.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Als u opmerkingen of vragen heeft over ons privacy beleid, horen we dit graag. U kunt contact opnemen met de Data Protection Officer Zonnelied vzw:

 • per mail via: dpo@zonnelied.be
 • per brief via: tav Data protection Officer, Zonnelied vzw, Kloosterstraat 7, 1761 Roosdaal

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen