Ga naar onze facebook pagina nieuws contact

Alles wat ik moet weten over “Zonnelied steunen" - FAQ

Kan ik mijn gift rechtstreeks aan één project doen?

Ja dat kan. Gewoon bij je storting vermelden gift + naam projectfiche.


Ik heb een gift gedaan aan Zonnelied. Heb ik recht op een belastingvermindering?

Je hebt recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van je gift als die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker)
 • de gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie)
 • de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).
 • de belastingvermindering zal ook van toepassing zijn op je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.
 • vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die je in kalenderjaar x gedaan hebt en waarvoor je een fiscaal attest hebt ontvangen.
 • je dient het fiscaal attest niet bij de aangifte te voegen maar dient dit wel bij te houden ter beschikking van de administratie.
 • Als het bedrag van je belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat je inkomsten en dus ook het bedrag van je belasting erg laag zijn), dan heb je slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van je belasting.
 • het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend, mag niet meer bedragen dan 20% van het totale netto-inkomen en maximaal 397.850 euro (aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020)
 • in geval van een gemeenschappelijke belastingaanslag en als het inkomen van één van beide partners onder het belastbare minimum komt, dan kan men voor dat deel geen aanspraak meer maken op belastingvermindering.
 • Belangrijk en verplicht vanaf 2024: een fiscaal attest (vanaf 40 euro) kan je bekomen wanneer op de overschrijving je rijksregisternummer (privé personen) of BTW-nummer (bedrijven) staat.


Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het fiscaal attest vermelde bedrag. Je moet altijd het totaal van de giften in je belastingaangifte vermelden. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.


ik vind mijn gift niet terug op Tax-on-web. Hoe komt dat? 

Als Zonnelied je rijksregisternummer kent, kan dat in de jaarlijkse elektronische lijst naar de Overheid meegegeven worden; het fiscaal attest wordt automatisch verwerkt en vooraf ingevuld voor mensen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, en voor hen die hun aangifte via Tax-on-Web indienen. Zonnelied vraagt optioneel je rijksregisternummer wanneer je storting minsten 40 euro bedraagt, je bent niet verplicht het ons te geven. We trachten enkel het eenvoudiger te maken voor hen die het wensen. De Overheid verwerkt deze gegevens zelf, als de gegevens niet exact overeenstemmen wordt de gift niet weergegeven. Dat gebeurt onafhankelijk van ons.


Wanneer mag ik mijn fiscaal attest verwachten?

Je ontvangt van Zonnelied een brief over je gift. Het fiscaal attest zal door ons afgeleverd worden in het eerste kwartaal van het volgend kalenderjaar volgend op je gift verwachten. Opgelet: de gestorte bedragen moeten op 31 december van het kalenderjaar op de rekening van Zonnelied staan. Staat de storting pas in januari op onze rekening, dan geldt de storting pas voor het volgende kalenderjaar.


Hou rekening met volgende uitzonderingen:

 • Als het bedrag van je belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat je inkomsten en dus ook het bedrag van je belasting erg laag zijn), dan heb je slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van je belasting.
 • Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend, mag niet meer bedragen dan 20% van het totale netto-inkomen en maximaal 397.850 euro (aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020).
 • In geval van een gemeenschappelijke belastingaanslag en als het inkomen van één van beide partners onder het belastbare minimum komt, dan kan men voor dat deel geen aanspraak meer maken op belastingvermindering.

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen