nieuws contact

Zonar is een zorgvernieuwingsproject dat zich focust op personen met een beperking jonger dan 65 jaar die momenteel verblijven in een Brussels woon- en zorgcentrum.

Zonar werkt onder andere met volgende strategieën:

  • intersectorale samenwerkingsverbanden uitbouwen;
  • outreachend werken;
  • vraaggestuurd werken;
  • werken via mentorschap en coaching;
  • trachten het voluntaristisch karakter te transcenderen door het aanbod structureel pogen te implementeren;
  • verhogen van de herkenning rond personen met een mentale beperking binnen een woonzorgcentrum;
  • sensibilisatie rond de specifieke noden van een persoon met een beperking.

De meeste cliënten hebben geen VAPH erkenning waardoor er binnen het project gezocht wordt naar rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning. Daarnaast werkt Zonar ook nauw samen met de directie en personeelsleden van de woonzorgcentra. Zonar poogt samen met hen via flexibele, creatieve methoden kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan te bieden aan de bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra.

Meer info: www.zonar-zonnelied.be

Aandacht voor kwaliteit van bestaan

Open & gastvrij

Vertrouwen in mensen